Gegevensbescherming

Deze verklaring inzake gegevensbescherming legt u het type, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheid, zoals onze social media profiel. (hierna gezamenlijk “online aanbod” genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke persoon”, verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk persoon
Gastenverblijf Steffens
Christoph Steffens
Moselstrasse 8
56859 Alf / Mosel
Website: www.gaestehaus-steffens.de
E-mail: info@gaestehaus-steffens.de

Soorten verwerkte gegevens:
– Gegevens (namen, adressen).
– Contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudsgegevens (tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).
– Contractgegevens (onderwerp van het contract, duur, klantcategorie).
– Betalingsgegevens (bankgegevens, betalingsgeschiedenis)

Doel van de verwerking
– Verstrekking van het onlineaanbod, de functies en inhoud ervan.
– Beantwoorden van contactvragen en communiceren met gebruikers.
– Uitvoering van boekingen
– Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikmeting / marketing

Gebruikte termen
“Persoonsgegevens” is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. Cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

“Verwerking” is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens. De term gaat ver en omvat praktisch elke omgang met gegevens.

“Verantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Relevante rechtsgrondslagen
In overeenstemming met artikel 13 AVG zullen wij u informeren over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, letter a en artikel 7 AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen Het beantwoorden van vragen is art. 6 lid 1 lit. b AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is art. 6 lid 1 lit. c AVG, en de wettelijke basis voor verwerking om te beschermen onze legitieme belangen zijn art. 6 par. 1 lit. f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), AVG als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen
We vragen u om u regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. We zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. Toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Samenwerking met contractverwerkers en derden
Als we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derde partijen) verstrekken, aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens wordt overgedragen aan derden, zoals vereist voor betalingsdienstaanbieders in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG), hebt u toestemming gegeven, een wettelijke verplichting voorziet hierin of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, dan gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met Art.

Je hebt dienovereenkomstig. Art. 16 AVG het recht om de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van de onjuiste gegevens over u te vragen.

In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, in overeenstemming met artikel 18 AVG, om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens te vragen.

U hebt het recht om te vragen dat u de gegevens over u ontvangt die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met artikel 20 AVG en om te vragen dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

In overeenstemming met artikel 77 AVG heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG met ingang voor de toekomst

Recht om bezwaar te maken
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden.

Cookies en recht om bezwaar te maken tegen direct mail
“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. Binnen de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding verlaat en zijn browser sluit. Zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel of een inlogstatus opslaan. Cookies worden “permanent” of “persistent” genoemd en blijven bewaard, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In een dergelijke cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. “Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere providers dan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het online aanbod (anders, als het alleen hun cookies zijn, worden ze “first party cookies” genoemd).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit verduidelijken in het kader van onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten worden ingediend, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ om uitgelegd te worden. Bovendien kunnen cookies worden opgeslagen door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van dit online aanbod kunt gebruiken.

Verwijderen van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met art. 17 en 18 AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met enige wettelijke bewaarplicht. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag in het bijzonder plaats voor 10 jaar volgens §§ 147 Abs.1 AO, 257 Abs.1 Nr. 1 en 4, Abs.4 HGB (boeken, administratie, managementrapporten, boekhoudkundige documenten , handelsboeken, meer relevant voor belastingdocumenten, enz.) en 6 jaar volgens § 257, lid 1 nr. 2 en 3, lid 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke vereisten in Oostenrijk vindt de opslag in het bijzonder plaats gedurende 7 jaar in overeenstemming met § 132 lid 1 BAO (boekhoudkundige documenten, ontvangsten / facturen, rekeningen, kwitanties, zakenpapieren, lijst van inkomsten en uitgaven, enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerend goed en gedurende 10 jaar voor documenten in verband met elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten die worden verleend aan niet-ondernemers in EU-lidstaten en waarvoor het mini-éénloketsysteem ( MOSS) wordt gebruikt.

Bedrijfsgerelateerde verwerking
We verwerken ook
– Contractgegevens (bijv. Onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
– Betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
door onze klanten, potentiële klanten en zakenpartners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenzorg, marketing, reclame en marktonderzoek.

Hosting
De hostingservices die we gebruiken, dienen om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformservices, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices, beveiligingsservices en technische onderhoudsservices die we gebruiken om dit online-aanbod uit te voeren.

Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod. aanbieding in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f AVG in combinatie met art. 28 AVG (afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Serverlogbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, lit. De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Verlening van contractuele diensten
We verwerken inventarisgegevens (bijv. Namen en adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. Gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 verlicht b. AVG. De vermeldingen die als verplicht zijn gemarkeerd in online formulieren, zijn vereist voor het sluiten van het contract.

Bij het gebruik van onze onlinediensten slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de gebruikers ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden, tenzij het nodig is om onze claims na te streven of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) AVG.

We verwerken gebruiksgegevens (bijv. De bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. Vermeldingen in het contactformulier of gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel om de gebruiker bijv. Product te tonen. informatie op basis van de diensten die ze eerder hebben gebruikt.

De gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt elke drie jaar gecontroleerd; In het geval van de wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan. Informatie in een klantaccount blijft staan ​​totdat deze wordt verwijderd.

contact
Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. Via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie verwerkt om het contactverzoek te verwerken en te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b) AVG . De informatie die door de gebruikers wordt verstrekt, wordt opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

We verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn. We herzien de vereiste tweejaarlijks; Ook de wettelijke archiveringsverplichtingen zijn van toepassing.

Integratie van diensten en inhoud van derden
We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van derde partijen binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. als video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”).

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, aangezien zij de inhoud zonder het IP-adres niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbakens” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en bevat onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gelinkt op dergelijke informatie uit andere bronnen.

Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke